การรับประกันสินค้า บริการทันตกรรม


การรับประกันสินค้า บริการทันตกรรม

เงื่อนไขในการรับประกันชิ้นงานทางทันตกรรม


ครอบฟัน สะพานฟัน เคลือบฟัน อินเลย์ ออนเลย์ ฟันปลอม

 • - ชิ้นงานทางทันตกรรม ได้แก่ ครอบฟัน สะพานฟัน เคลือบฟัน อินเลย์ ออนเลย์ ฟันปลอม จะมีอายุประกัน 1 ปี
 • - อายปุระกันของชิ้นงานทางทันตกรรมจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับชิ้นงานนั้นๆ
 • - BIDC ไม่รับคืนสินค้า หรือคืนเงินค่ารักษาในกรณีที่ชิ้นงานมีปัญหา แต่ชิ้นงานใดๆที่อยู่ภายใต้อายุประกันจะได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม หรือทำงานขึ้นมานใหมโดยทันตแพทย์ที่ BIDC เพื่อทดแทนงานที่มีปัญหา
 • - ในการขอแก้ไขงานที่มีปัญหาผู้ป่วยจะต้องทำการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคลินิคภายในอายุประกันของชิ้นงานนั้นๆ
 • - การแก้ไขงานภายใต้ประกันนี้ไม่นับรวมถึงปัญหาที่เกิดจาก การมีฟันผุ เหงือกอักเสบ เืหงือกร่น บนฟันข้างเคียงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาที่ชิ้นงานนั้นๆหรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและทำให้งานชิ้นนั้นเสียหายในภายหลัง
 • - การรับประกันแก้ไข้ชิ้นงานนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ต้องมีการรักษารากฟันภายหลังจากผู้ป่วยได้ทำครอบฟันหรือสะพานฟันไปแล้ว และการมีอักเสบของรากฟัน
 • - ในกรณีที่มีการปรับแต่ง แก้ไขชิ้นงานทางทันตกรรมโดยแพทย์หรือคลินิคอื่น BIDC จะถือว่าอายุประกันของชิ้ี่นงานนั้นหมดลงโดยทันที

รากฟันเทียม

 • - รากฟันเทียมที่ทำที่ BIDC มีอายุประกัน 1 ปี
 • - BIDC ไม่รับคืนสินค้า หรือคืนเงินค่ารักษาในกรณีที่รากฟันเทียมหลุด เนื่องจากการยึดติดของรากฟันเทียมขึ้นอยู่กับความสามารถของ ร่างกายที่จะสร้างกระดูกเพื่อทำการยึดรากฟันเทียม แต่ในกรณีที่รากฟันเทียมหลุดภายหลังจากการฝังรากฟันเทียมเป็นคร้งแรก BIDC ยินดีที่จะทำการฝังรากฟันเทียมให้ใหม่โดนทันตแพทย์รากเทียมของ BIDC
 • - ในกรณีที่มีรากฟันเทียมหลุดเป็นครั้งที่สอง การฝังรากฟันเทียมภายหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย
 • - ในการขอแก้ไขงานที่มีปัญหาผู้ป่วยจะต้องทำการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคลินิคภายในอายุประกันของชิ้นงานนั้นๆ
 • - ในกรณีที่มีการปรับแต่ง แก้ไขรากฟันเทียมโดยแพทย์หรือคลินิคอื่น BIDC จะถือว่าอายุประกันของรากเทียมซี่นั้นหมดลงโดยทันที

การรับประกันชิ้นงานทางทันตกรรมนี้ไม่รวมถึง

 • - ค่าแพทย์หรือวัสดุอื่นๆ หรือไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการไปแก้ไขชิ้นงานโดยคลินิคอื่น
 • - กรณีที่ชิ้นงานมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการรักษาฟันซี่ข้างเคียงโดยแพทย์จากคลินิคอื่น
 • - BIDC จะไม่รับผิดชอบในส่วนของผลการรักษาในกรณีที่เป็นการรักษาที่เริ่มโดยแพทย์จากคลินิคอื่น

ผู้ป่วยสามารถแจ้ง เรียกร้องสิทธิ์การประกันของชิ้นงานได้ทางอีเมลล์ โดยการส่งอีเมลล์ของท่านมาที่ contact@bangkokdentalcenter.com หรือโทรติดต่อเราได้่ที่ 02 692 4433 แต่ในการขอแก้ไขงานผู้้ป่วยจะต้องทำการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคลินิคโดยตรงภายในอายุประกันของชิ้นงานนั้นๆ