Category Archives: ฟันคุด

เรื่องน่ารู้ ทำฟันด้วยการใช้ประกันสังคม (อัปเดต 2567)

หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ทำการส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงในกรณีที่คุณลาออกจากงานแล้ว ประกันสังคม ทำฟัน ยังให้สิทธิคุ้มครองค่าทำฟันฟรีต่อให้คุณอีก 6 เดือน[...]

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ “ฟันคุด”

ฟันกรามล่างซี่สุดท้าย หรือ ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติในช่องปาก อาจจะโผล่ขึ้นมาได้เพียงบางส่วน หรือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรทั้งซี่ ฟันซี่ที่พบว่าเป็นฟันคุดบ่อยที่สุด คือ ฟันกรามล่างซี่สุดท้าย ซึ่งอยู่ด้านในสุดของกระดูกขากรรไกรล่าง โดยปกติแล้วฟันซี่นี้ควรจะขึ้นในช่วงอายุ 18 – 25 ปี[...]