หมอฟัน ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน รากเทียม

ทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมหมอฟันของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC กว่า 80% ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก

นอกจากท่านจะได้รับการบริการและประสบการณ์การทำฟันที่ดีแล้ว ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของเราร่วมกันแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของผู้มารับบริการทุกท่าน

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

@bidcdental

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC., PhD.,

อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC., PhD.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)

ทันตแพทย์จัดฟัน หมอฟัน

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.,

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.,
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.

ทันตแพทย์หญิง ดร. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,

ทันตแพทย์หญิง ดร. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมชัย มโนพัฒนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมชัย มโนพัฒนกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Grad. Dip. (Periodontics) Chulalongkorn University
 • MSDc., Orthodontics, The University of Queensland, Australia
 • Diplomate Australian Board of Orthodontics
 • Ex-Lecturer in Oral and Maxillofacial Surg.Dept., Prince Songkla University
 • Lecturer, Dept. of Hospital Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,
 • DDS., (First Class hohours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK

ทันตแพทย์หญิงอัญชลี แพทยังกุล DDS., MDSc.,

ทันตแพทย์หญิงอัญชลี แพทยังกุล DDS., MDSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of Sydney

ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University

ทันตแพทย์หญิงอภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

ทันตแพทย์หญิงอภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute

ทันตแพทย์หญิง บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ทันตแพทย์หญิง บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา
 • DDS.,Chulalongkorn University
 • MSD., Saint Louis University (USA)
 • Certificate in Orthodontics, Saint Louis University (USA)
 • Craniofacial Orthodontics fellowship, Cardinal Glennon Children’s hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics

ทันตแพทย์ บัณฑูร โชติสุวรรณ

ทันตแพทย์ บัณฑูร โชติสุวรรณ
 • DDS., Chulalongkorn University
 • Master of Science in Orthodontic Dentistry Chulalongkorn University
 • Higher Graduate Diploma Program Degree in Orthodontic Dentistry Chulalongkorn University
 • Continued Education Orthognathic Surgery for Orthodontic Graduates,
 • Invisalign Certificate, Align Technology, Inc., Singapore

ทันตแพทย์เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

ทันตแพทย์เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,
 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)

ทันตแพทย์หญิง อัญชลิกา สงวนดีกุล

ทันตแพทย์หญิง อัญชลิกา สงวนดีกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัย ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์ ธีรวิช โชติพานิช DDS.,

ทันตแพทย์ ธีรวิช โชติพานิช DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมปริทันต์

ทันตแพทย์หญิง จาริกา ลีรพงศ์นันต์ DDS., MSc.,

Dr. Jarika Leeraphongnan
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์วิทยา มหาวิทยามหิดล

ทันตแพทย์ ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์

ทันตแพทย์ ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์
 • DDS., (First Class honors), Chulalongkorn University
 • MSC., (Periodontics),Chulalongkorn University
 • Diplomate Thai Board of Periodontology
 • Fellowship in Implant Dentisty, Loma Linda University, California, USA
 • Full-time, lecturer, Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
 • Part-time lecturer, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ทันตแพทย์หญิง จัญจุรา คงเจริญสุขอุบล

ทันตแพทย์หญิง จัญจุรา คงเจริญสุขอุบล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์วิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิง เพียงใจ รัศมีโชคลาภ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง เพียงใจ รัศมีโชคลาภ DDS., MSc.,
 • DDS., Mahidol University
 • MSc.,Periodontology ,Manchester University UK

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง สุดธิดา ตันศิริรุ่งเรื่อง DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง สุดธิดา ตันศิริรุ่งเรื่อง DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Clinical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in Clinical Science (General Dentistry) from Mahidol University
 • Certificate for Advance Program for International Dentists in Prosthodontics New York University College of Dentistry, USA
 • Certificate for Advance Education Program in Prosthodontics from New York University College of Dentistry, NY

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc

ทันตแพทย์หญิง สวลักษณ์ สุตตเขตต์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สวลักษณ์ สุตตเขตต์ DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ประภัสร์รังษี DDS.,

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ประภัสร์รังษี DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS., MSD., FICD

ทันตแพทย์ พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS, MSD
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Fellowship, International College of Dentists, USA
 • Part-time Dental Implant Center & Prosthetic Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University, Thailand
 • Part-time Dental Implant Center Faculty, Faculty of Dentistry Mahidol University, Thailand
 • Editor and Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology (TADI)

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc., FACP

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc., FACP
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc, ประเทศไทย

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรง DDS.,

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรงค์ DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน

ทันตแพทย์หญิง จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSC., Clinical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Operative) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง รพีพรรณ มนต์อารักษ์

ทันตแพทย์หญิง รพีพรรณ มนต์อารักษ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง

ทันตแพทย์ คงวุฒิ เหลืองเรืองรอง
 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

นายแพทย์ทันตแพทย์ด็อกเตอร์ บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒนวิโรจน์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒนวิโรจน์ DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรOral and Maxillofacial Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diplomate of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certificate of Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA.
 • Certificate of Clinical Residency All-on-4 Surgical protocol at Malo Clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate of Advanced Soft Tissue management by Dr.Ricardo Kern, Cairo, Egypt

ทันตแพทย์หญิง ภัทรวรินทร์ ขจรวิทยา

ทันตแพทย์หญิง ภัทรวรินทร์ ขจรวิทยา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

ทันตแพทย์ กิรกุล ช่วยชู

ทันตแพทย์ กิรกุล ช่วยชู
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง จรีวรรณ พลชัย

ทันตแพทย์หญิง จรีวรรณ พลชัย
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS., MSc.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา โมชฎาพร DDS.,

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา โมชฎาพร DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง จีรนันท์ ศรีอนันต์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง จีรนันท์ ศรีอนันต์ DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Training in Resident Endodontiics, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาสินี ประชานุรักษ์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สุธาสินี ประชานุรักษ์ DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Endodontics, Mahidol University

ทันตแพทย์หญิง สิริภัทร เลิศนันทปัญญา DDS.,

ทพญ. สิริภัทร เลิศนันทปัญญา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตย์ชั้นสูงและ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง วิไลวรรณ ปัญญาวรชาติ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง วิไลวรรณ ปัญญาวรชาติ DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิช DDS.,

ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิช DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ทันตแพทย์หญิง นิษณา เข็มทอง DDS.,

ทันตแพทย์หญิง นิษณา เข็มทอง DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง อิษยา กังวานชัยกุล DDS.,

ทันตแพทย์หญิง อิษยา กังวานชัยกุล DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง สุนทราภรณ์ วงศ์ศิริกุล DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สุนทราภรณ์ วงศ์ศิริกุล DDS.,
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Diploma in Clinical Dentistry, The University of Adelaide, Australia

ทันตแพทย์หญิง ตวงกมล นพมณีไพศาล

ทันตแพทย์หญิง ตวงกมล นพมณีไพศาล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล

ทันตแพทย์ ชาญณรงค์ ชาญศิริเจริญกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์ เตชิน ภัทรวรธรรม

ทันตแพทย์ เตชิน ภัทรวรธรรม
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง กุลปรียา วิริยะกมลชัย

ทันตแพทย์หญิง กุลปรียา วิริยะกมลชัย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ ประสิทธิ์ วงค์สุภา

ทันตแพทย์ ประสิทธิ์ วงค์สุภา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร(ทันตสาธารณสุข) ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์หญิง ปณัทชา วีระพล

ทันตแพทย์หญิง ปณัทชา วีระพล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • Department of Community Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • Speaker in topic ‘Mastication for the mind’ in The Third International Symposium in Geriatric Dentistry , a joint symposium between CU-TMDU in the topic of Application from Research to Clinic for the Elders’ on Friday 7th September, 2018

ทันตแพทย์ ธวัชชัย ลิขิตถาวร

ทันตแพทย์ ธวัชชัย ลิขิตถาวร
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • Field of interest : Operative, restorative, and aesthetic dentistry, Oral surgery
 • Studying Graduate Diploma in Clinical Sciences (Operative Dentistry), Mahidol University

ทันตแพทย์ สถิคุณ จันทร์กระจ่าง

ทพ. สถิคุณ จันทร์กระจ่าง
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)
157 ถนนรัชดาภิเษก ซอย7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400,
ประเทศไทย 
โทร : +66 (2) 692 4433 (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)
โทร : +66 (2) 245 0055 (ทำการนัดหมาย)
E-mail : contact@bangkokdentalcenter.com
Facebook : Bangkok International Dental Center (BIDC)

Line : @bidcdental

@bidcdental
กลับไปด้านบน