หมอฟัน ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน รากเทียม BIDC

ทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมหมอฟันของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC กว่า 80% ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก

นอกจากท่านจะได้รับการบริการและประสบการณ์การทำฟันที่ดีแล้ว ทีมทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาของเราร่วมกันแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของผู้มารับบริการทุกท่าน

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

ผศ.รท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ประวัติการศึกษา
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC., PhD.,

อ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSC., PhD.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)

ทันตแพทย์จัดฟัน หมอฟัน

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.,

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.
ทันตแพทย์เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

ทันตแพทย์ เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)
ทันตแพทย์หญิง บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา

ทันตแพทย์หญิง บุษฎี แสงหิรัญวัฒนา DDS., MSD.,

ประวัติการศึกษา
 • DDS.,Chulalongkorn University
 • MSD., Saint Louis University (USA)
 • Certificate in Orthodontics, Saint Louis University (USA)
 • Craniofacial Orthodontics fellowship, Cardinal Glennon Children’s hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ DDS.,MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทันตแพทย์หญิง อัญชลิกา สงวนดีกุล

ทันตแพทย์หญิง อัญชลิกา สงวนดีกุล DDS., MSD.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัย ทันตแพทยสภา
ทันตแพทย์หญิง ฐิตา ชิวะสุจินต์

ทันตแพทย์หญิง ฐิตา ชิวะสุจินต์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MClinDent in Orthodontics (Advanced Training), University College London
ทันตแพทย์หญิงอัญชลี แพทยังกุล DDS., MDSc.,

ทันตแพทย์หญิง อัญชลี แพทยังกุล DDS., MDSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of Sydney
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สมชัย มโนพัฒนกุล

ผศ.ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล DDS., MDSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Grad. Dip. (Periodontics) Chulalongkorn University
 • MSDc., Orthodontics, The University of Queensland, Australia
 • Diplomate Australian Board of Orthodontics
 • Ex-Lecturer in Oral and Maxillofacial Surg.Dept., Prince Songkla University
 • Lecturer, Dept. of Hospital Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University
ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

ทันตแพทย์ ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MDSc. Orthodontist Chang Gung University
ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • DDS., (First class honors) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
ทันตแพทย์หญิงอภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
ทันตแพทย์หญิง ดร. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,

ทันตแพทย์หญิง ดร. คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์ DDS., PhD.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์ ธีรวิช โชติพานิช DDS.,

ทันตแพทย์ ธีรวิช โชติพานิช DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมปริทันต์
Dr. Jarika Leeraphongnan

ทันตแพทย์หญิง จาริกา ลีรพงศ์นันต์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์วิทยา มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์หญิง จัญจุรา คงเจริญสุขอุบล

ทันตแพทย์หญิง จัญจุรา คงเจริญสุข อุบล DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์วิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์หญิง เพียงใจ รัศมีโชคลาภ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง เพียงใจ รัศมีโชคลาภ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • DDS., Mahidol University
 • MSc.,Periodontology ,Manchester University UK
ทันตแพทย์ ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์

ทันตแพทย์ ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • DDS., (First Class honors), Chulalongkorn University
 • MSC., (Periodontics),Chulalongkorn University
 • Diplomate Thai Board of Periodontology
 • Fellowship in Implant Dentisty, Loma Linda University, California, USA
 • Full-time, lecturer, Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
 • Part-time lecturer, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
ทันตแพทย์หญิง จรีวรรณ พลชัย

ทันตแพทย์หญิง จรีวรรณ พลชัย DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ

ทันตแพทย์ พีรพัฒน์ กวีวงศ์ประเสริฐ DDS., MSD., FICD.,

ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University
 • Certificate of Residency in Advanced Prosthodontics, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Master of Science in Dentistry, Indiana University School of Dentistry, USA
 • Fellowship, International College of Dentists, USA
 • Part-time Dental Implant Center & Prosthetic Faculty, Faculty of Dentistry Srinakharinwirot University, Thailand
 • Part-time Dental Implant Center Faculty, Faculty of Dentistry Mahidol University, Thailand
 • Editor and Board of Committee, Thai Prosthodontics Association (TPA)
 • Board of Committee, Thai Association of Dental Implantology (TADI)
ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diploma in Clinical Science (General Dentistry) from Mahidol University
 • Certificate for Advance Program for International Dentists in Prosthodontics New York University College of Dentistry, USA
 • Certificate for Advance Education Program in Prosthodontics from New York University College of Dentistry, NY
ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทร์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc
ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง สวลักษณ์ สุตตเขตต์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สวลักษณ์ สุตตเขตต์ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ประภัสร์รังษี DDS.,

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ประภัสร์รังษี DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc., FACP

ผศ.ทพ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSC.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University
 • Accreditation Board Certify by American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD).
ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทร์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc, ประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรงค์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรง DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง สุดธิดา ตันศิริรุ่งเรื่อง DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง สุธิดา ตันศิริรุ่งเรือง DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Clinical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Operative) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ชัชสุดา ภาวศุทธิกุล DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ศัลยกรรม

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย DDS., MD.,

ประวัติการศึกษา
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒนวิโรจน์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒนวิโรจน์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมอถอนฟัน รัชดา

ทันตแพทย์ กิรกุล ช่วยชู DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • Diplomate of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certificate of Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA.
 • Certificate of Clinical Residency All-on-4 Surgical protocol at Malo Clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate of Advanced Soft Tissue management by Dr.Ricardo Kern, Cairo, Egypt
ทันตแพทย์หญิง ภัทรวรินทร์ ขจรวิทยา

ทันตแพทย์หญิง ภัทรวรินทร์ ขจรวิทยา DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
ทันตแพทย์หญิง จรีวรรณ พลชัย

ทันตแพทย์หญิง จรีวรรณ พลชัย DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปริทันต์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หมอฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์ ณัฐกร แซ่เหง่า DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์)​ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุธาสินี ประชานุรักษ์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สุธาสินี ประชานุรักษ์ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Endodontics, Mahidol University
ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทพญ. สิริภัทร เลิศนันทปัญญา

ทันตแพทย์หญิง สิริภัทร เลิศนันทปัญญา DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตย์ชั้นสูงและ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง วิไลวรรณ ปัญญาวรชาติ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง วิไลวรรณ ปัญญาวรชาติ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิช DDS.,

ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิช DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ทันตแพทย์หญิง นิษณา เข็มทอง DDS.,

ทันตแพทย์หญิง นิษณา เข็มทอง DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง อิษยา กังวานชัยกุล DDS.,

ทันตแพทย์หญิง อิษยา กังวานชัยกุล DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง สุนทราภรณ์ วงศ์ศิริกุล DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สุนทราภรณ์ วงศ์ศิริกุล DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Diploma in Clinical Dentistry, The University of Adelaide, Australia
ทันตแพทย์หญิง กุลปรียา วิริยะกมลชัย

ทันตแพทย์หญิง กุลปรียา วิริยะอมรชัย DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ ประสิทธิ์ วงค์สุภา

ทันตแพทย์ ประสิทธิ์ วงค์สุภา DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร(ทันตสาธารณสุข) ทันตแพทยสภา
ทันตแพทย์หญิง ปณัทชา วีระพล

ทันตแพทย์หญิง ปณัทชา วีระพล DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2558
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559-ปัจจุบัน
 • Department of Community Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
 • Speaker in topic ‘Mastication for the mind’ in The Third International Symposium in Geriatric Dentistry , a joint symposium between CU-TMDU in the topic of Application from Research to Clinic for the Elders’ on Friday 7th September, 2018
ทพ. สถิคุณ จันทร์กระจ่าง

ทันตแพทย์ สถิคุณ จันทร์กระจ่าง DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์หญิง พชรกมล พูลสุวรรณ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รัชดาภิเษก

02-692-4433

คลินิกทันตกรรม BIDC

พารากอน

02-610-9630

คลินิกทันตกรรม BIDC

เอ็มควอเทียร์

02-003-6322

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี

กลับไปด้านบน