ทันตแพทย์ หมอฟัน คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์


ทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมหมอฟันของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC กว่า 80% ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก

นอกจากท่านจะได้รับการบริการและประสบการณ์การทำฟันที่ดีแล้ว ทีมทันตแพทย์แต่ละสาขาของเราร่วมกันแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของผู้มารับบริการทุกท่าน

หมอฟัน BIDC สาขาศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS., MSD.,

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children’s Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.
ทันตแพทย์ เจริญชัย เจนกุลประสูตร

ทันตแพทย์ เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSc.,

 • DDS., Prince of Songkla University
 • MSc., Dental Science in Orthodontics, University of Queensland, Australia
 • Diplomate of Dental Board of Australia
 • Ex-lecturer Oral Health Centre of Western Australia (OHCWA), University of Western Australia
 • Member of Australian Dental Association (ADA)
 • Member of Australian Society of Orthodontics (ASO)
 • Member of Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA)
ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

ผศ.รท.ทพ. ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล DDS.

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล DDS.,

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์สภาประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University CA. USA
ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาทันตกรรมหัตถการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Full time lecturer at Chulalongkorn University
หมอรากเทียม เอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์ เกษมสันต์ สุจริตวณิช DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาเอนโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมอทำฟัน เอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์หญิง นันทวรรณ์ กลการประเสริฐ DDS., MS.,

 • ปริญญาโท Biomaterials Science, New York University College of Dentistry
 • Post Graduation, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, New York University College of Dentistry
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Teaching

 • Guest speaker for Esthetic department, Topic: Ceramic Materials, New York University College of Dentistry, New York

Honors and Awards

 • 2020: The most cited articles published since 2018 in Journal of Dental Materials, extracted from Scopus. Topic: New multi-layered zirconias: Composition, microstructure and translucency.
 • 2018: 1st place winner poster presentation at American Academy of Cosmetics Dentistry(AACD) meeting, Chicago, Topic: “Inter-layer morphologies and behaviors of new multi-layered translucent dental zirconia
 • 2018: Oral presentation at American Academy of Dental Research(AADR) meeting, Florida, Topic: “Compositional, optical and mechanical properties of new multi-layered dental Zirconia”
 • 2018: Oral session chair at American Academy of Dental Research(AADR) meeting, Florida, Title: Clinically Relevant Aspects of Lithium Disilicate and Zirconia Ceramics
 • 2016: 3rd place winner poster presentation at American Academy of Cosmetics Dentistry(AACD) meeting, Canada, Topic: “Correction of an aberrant red/white esthetic score with a pink porcelain enhanced implant crown and porcelain veneer”
 • 2013- present: National Board Thai Dental License
ทันตแพทย์ จีรภัทร์ อ.ใบหยกวิจิตร

ทันตแพทย์ จีรภัทร์ อ.ใบหยกวิจิตร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificated Invisalign Go Provider
หมอรากฟันเทียม เอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์ อุกฤษฏ์ ศรีสรฉัตร์ DDS.,

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนีย์บัตรทันตกรรมขั้นสูง สาขาทันตกรรมระดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์สภา 
ทันตแพทย์ เอ็มควอเทียร์

ทันตแพทย์หญิง สาธิตา ลีลาลักษณ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทันตแพทย์จัดฟัน สุขุมวิท

ทันตแพทย์หญิง กัญจน์วิภา ภูริสัตย์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University,USA
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันเเบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign ,Align technology ,Inc. 
หมอจัดฟัน ห้วยขวาง

ทันตแพทย์ อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล DDS.,

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง
 • อนุมัติบัตร เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน ประเทศไทย
 • สมาชิกทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน RCSEd
 • Full time lecturer in Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
หมอรากฟัน สุขุมวิท

ทพ.ดร. กษิดิศ รักษาเกียรติ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาเอก สาขา Doctor of Dental Research, Doctoral School of Clinical Medicine, Semmelweis University, Budapest
 • Present Lecturer at Endodontic Division, Department of Restorative Dentistry (2016)
 • Received Faculty of Dentistry, Semmelweis University grant for PhD scientific project, Budapest, Hungary (2019-2021)
 • CED-IDAR Travel awards, Madrid, Spain (2019)
 • Reward for publication (D1) in the dental field journal by Semmelweis University, Faculty of Dentistry (2020)
 • Travel Fellowships at the 68th ORCA (Caries research) Conference, Croatia (2021)
ทันตแพทย์หญิง เพียงใจ รัศมีโชคลาภ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง เพียงใจ รัศมีโชคลาภ DDS., MSc.,

 • DDS., Mahidol University
 • MSc.,Periodontology ,Manchester University UK
ทพญ. อุทุมพร รังสิศิริไพบูลย์

ทันตแพทย์หญิง อุทุมพร รังสิศิริไพบูลย์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ New York University, New York, USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม New York University, New York, USA
 • Fellowship in Prosthodontics, New York University Collage of Dentistry ,New York, USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมดิจิตอล University of Geneva, Switzerland
 • First place, Table Clinical Session The American Prosthodontic Society’s 84th Annual meeting Chicago, USA
ทันตแพทย์หญิง พรรณพิชา เมฆธน DDS.,

ทันตแพทย์หญิง พรรณพิชา เมฆธน DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ทันตกรรมรากเทียม New York University College of Dentistry, NY, USA
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ Eastman Institute for Oral Health, University of Rochester, NY, USA
 • Prosthodontics Residency (New york, USA)
 • American Board of Dental Examiners (ADEX Dental Licensing Examination)
 • Certificate in Advanced Program for Implant Dentistry (New York, USA)
 • Diplomate in The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Fellowship in The International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
 • Dental License in Thailand
ทันตแพทย์ จตุรงค์ พิสิทธิพร DDS.,

ทันตแพทย์ จตุรงค์ พิสิทธิพร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Participating in Overlay 101 course at Biomimetic Dentistry Academy
ทันตแพทย์หญิง พิลิปดา จรรยาประเสริฐ DDS., Msc.,

ทันตแพทย์หญิง พิลิปดา จรรยาประเสริฐ DDS., Msc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Prosthodontics, Chulalongkorn University
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์หญิง นภา สถิตศาสตร์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง นภา สถิตศาสตร์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. ภาวิณี ร่มรุกข์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง ภาวิณี ร่มรุกข์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์หญิง ลักษิกา สุวรรณโชติ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง ลักษิกา สุวรรณโชติ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี

แผนที่และการเดินทาง BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์
ร้านทำฟันตั้งอยู่ที่ : ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์,ชั้น 4 ตึกA ห้อง4A11 693 ถนน สุขุมวิท เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร‎ 10110
(ใกล้กับ รถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ ทางออก 1)

โทรศัพท์ : 02 003 6322
โทรศัพท์ : 02 003 6323 
โทรศัพท์มือถือ : 0972959872 

อีเมล์ : eq@bangkokdentalcenter.com

แผนที่และการเดินทาง : ที่ตั้งและแผนที่
แผนที่ Googlemap : BIDC Dental Clinic at Emquartier

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาเอ็มควอเทียร์

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รัชดาภิเษก

02-692-4433

คลินิกทันตกรรม BIDC

พารากอน

02-610-9630

คลินิกทันตกรรม BIDC

เอ็มควอเทียร์

02-003-6322

กลับไปด้านบน