ทันตแพทย์ หมอทำฟัน คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน

ทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมหมอฟันของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC กว่า 80% ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก

นอกจากท่านจะได้รับการบริการและประสบการณ์การทำฟันที่ดีแล้ว ทีมทันตแพทย์แต่ละสาขาของเราร่วมกันแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของผู้มารับบริการทุกท่าน

หมอทำฟัน BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน

คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ขั้นสูง)ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Postdoctoral Fellowship in Implant dentistry (University of Florida, USA) -Certificate of Oral and Maxillofacial Surgery (University of Florida, USA)
 • Diplomat Thai Board of Periodontics
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ DDS.,MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

ทันตแพทย์ ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาขาเฉพาะทางจัดฟัน ไทเป ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาเฉพาะทางผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับจัดฟัน ไทเป ไต้หวัน
ทันตแพทย์ อาทร

ทันตแพทย์ อาทร สุทธิวราภิรักษ์ DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมรากเทียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ ดร.ไอริน ศิริสุนทร DDS., MSc., PhD.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSc., (Periodontology),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PhD., Clinical Certificate in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Nagasaki University, Japan
 • Clinical Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
 • Research Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.
ทันตแพทย์หญิง กิตติมา

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ศิริพานิช DDS., MSc.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์, UCLA, USA
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., Prosthodontics , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Implant Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston ,USA)
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Operative) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificated Invisalign Go Provider
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ตวงทอง พบสุข DDS., MSC.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร DDS.,

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ประวัติการศึกษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รัชดาภิเษก

02-692-4433

คลินิกทันตกรรม BIDC

พารากอน

02-610-9630

คลินิกทันตกรรม BIDC

เอ็มควอเทียร์

02-003-6322

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี

กลับไปด้านบน