ทันตแพทย์ หมอฟัน คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน


ทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมหมอฟันของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC กว่า 80% ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก

นอกจากท่านจะได้รับการบริการและประสบการณ์การทำฟันที่ดีแล้ว ทีมทันตแพทย์แต่ละสาขาของเราร่วมกันแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของผู้มารับบริการทุกท่าน

หมอฟัน BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน

คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ขั้นสูง)ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Postdoctoral Fellowship in Implant dentistry (University of Florida, USA) -Certificate of Oral and Maxillofacial Surgery (University of Florida, USA)
 • Diplomat Thai Board of Periodontics
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

ทันตแพทย์ ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSc.,

 • ปริญญาตรี ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาขาเฉพาะทางจัดฟัน ไทเป ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาเฉพาะทางผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับจัดฟัน ไทเป ไต้หวัน
ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร GAO Live Implant Surgery
 • ประกาศนียบัตร Clinical Foundation Orthopedics Orthodontics and T.M.D.
ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., Prosthodontics , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Implant Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston ,USA)
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทพญ.รัตมนี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน ห้วยขวาง

ทันตแพทย์ อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง
 • อนุมัติบัตร เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน ประเทศไทย
 • สมาชิกทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน RCSEd
 • Certificate of completion, Invisalign, Align Technology, Inc.
 • Full time lecturer in Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

ทันตแพทย์ พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพ.บดินทร์ สุขสมัย DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ บดินทร์ สุขสมัย DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certification in Oral implantology, PDAT (Private Dentist Association of Thailand) and DGOI (German Society of Oral Implantology)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Implantology and Dental Surgery), University of Duisburg-Essen, International Medical College® (IMC), Münster, Germany
ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์

ทันตแพทย์หญิง สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง นภา สถิตศาสตร์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง นภา สถิตศาสตร์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง พิชชาพร กาญจนประภาส DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง พิชชาพร กาญจนประภาส DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทพ. ครองพล ชื่นบาน DDS.,

ทันตแพทย์ ครองพล ชื่นบาน DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษาต่อ)
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์ พงศ์พล พันธพฤกษ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาพารากอน
ที่ตั้งศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ชั้น 2
(รถไฟฟ้า BTS สยาม ทางออก 3)

โทรศัพท์ (Main) : 02 610 9630
โทรศัพท์ (Alternative) : 095 210 6871 

อีเมล์ : ds@bangkokdentalcenter.com

line-thailanddentalclinic
thailanddentalclinic

แผนที่และการเดินทาง BIDC สาขาพารากอน


แผนที่ BIDC สาขาพารากอน

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รัชดาภิเษก

02-692-4433

คลินิกทันตกรรม BIDC

พารากอน

02-610-9630

คลินิกทันตกรรม BIDC

เอ็มควอเทียร์

02-003-6322

กลับไปด้านบน