ทันตแพทย์ หมอฟัน คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน


ทีมทันตแพทย์ของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เราให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทันตกรรม ให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษา การวางแผน อย่างเหมาะสม และปลอดภัยโดยคุณหมอที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมหมอฟันของ ศูนย์ทันตกรรม BIDC กว่า 80% ของเราจบการศึกษา หรือการอบรมขั้นสูงจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และเป็นอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับชั้นนำของโลก

นอกจากท่านจะได้รับการบริการและประสบการณ์การทำฟันที่ดีแล้ว ทีมทันตแพทย์แต่ละสาขาของเราร่วมกันแผนการรักษา เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของผู้มารับบริการทุกท่าน

หมอฟัน BIDC สาขาศูนย์การค้าพารากอน

คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต(ขั้นสูง)ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Postdoctoral Fellowship in Implant dentistry (University of Florida, USA) -Certificate of Oral and Maxillofacial Surgery (University of Florida, USA)
 • Diplomat Thai Board of Periodontics
ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทพญ. สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัยDDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม

ทันตแพทย์ ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSc.,

 • ปริญญาตรี ทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท สาขาเฉพาะทางจัดฟัน ไทเป ไต้หวัน
 • แพทย์ประจำบ้าน สาขาเฉพาะทางผ่าตัดขากรรไกร ร่วมกับจัดฟัน ไทเป ไต้หวัน
ทันตแพทย์ อาทร

ทันตแพทย์ อาทร สุทธิวราภิรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมรากเทียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificated Invisalign Go Provider

ทันตแพทย์ ดร.ไอริน ศิริสุนทร DDS., MSc., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSc., (Periodontology),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PhD., Clinical Certificate in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Nagasaki University, Japan
 • Clinical Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
 • Research Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.
ทันตแพทย์หญิง กิตติมา

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ศิริพานิช DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์, UCLA, USA
ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., Prosthodontics , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Implant Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston ,USA)
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Operative) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificated Invisalign Go Provider
ทันตแพทย์หญิง ตวงทอง พบสุข DDS., MSC.

ทันตแพทย์หญิง ตวงทอง พบสุข DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

ทันตแพทย์ นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมรักษารากฟัน
หมอฟัน คลินิกพารากอน

ทันตแพทย์ ฐิวริทธ์ นาคธร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทพญ.รัตมนี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน ห้วยขวาง

ทันตแพทย์ อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฮ่องกง
 • อนุมัติบัตร เฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน ประเทศไทย
 • สมาชิกทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน RCSEd
 • Certificate of completion, Invisalign, Align Technology, Inc.
 • Full time lecturer in Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา

ทันตแพทย์หญิง ปุญญานิช รุ่งนาวา DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต เอกทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Learning Science and Technology
 • Doctor of Philosophy (Education), University of Sydney Australia
 • Lecturer at Faculty od Dentistry, Mahidol University
 • Third prize research award at AAP, Shanghai, Republic of China 2011
 • First place research award at BIS 2012 /, Bangkok, Thailand
 • Speaker at BIS conference 2011
 • Research scholarship at ProPEL conference 2019, Sydney, Australia 
ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

ทันตแพทย์ พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทันตแพทย์หญิง จิรัชญา

ทันตแพทย์หญิง จิรัชญา สมอุดร DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง ชวิรกาญ

ทันตแพทย์หญิง ชวิรกาญ แม้นพิบูลย์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.บดินทร์ สุขสมัย DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ บดินทร์ สุขสมัย DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certification in Oral implantology, PDAT (Private Dentist Association of Thailand) and DGOI (German Society of Oral Implantology)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Implantology and Dental Surgery), University of Duisburg-Essen, International Medical College® (IMC), Münster, Germany
ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์

ทันตแพทย์หญิง สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลินิกทำฟัน จัดฟัน

ทันตแพทย์ พงศ์พล พันธพฤกษ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ฟันของเราเหมาะกับการจัดฟันแบบไหน?
ปรึกษาปัญหาเรื่องจัดฟันฟรี

แผนที่และการเดินทาง BIDC สาขาพารากอน

คลินิกทันตกรรม BIDC สาขาพารากอน
ที่ตั้ง : ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ชั้น 2 ห้อง 232 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ (Main) : 02 610 9630
โทรศัพท์ (Alternative) : 095 210 6871 

อีเมล์ : ds@bangkokdentalcenter.com

แผนที่และการเดินทาง : ที่ตั้งและแผนที่
แผนที่ Googlemap : BIDC Dental Clinic at Siam Paragon 

ทำฟัน สยามพารากอน

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

รัชดาภิเษก

02-692-4433

คลินิกทันตกรรม BIDC

พารากอน

02-610-9630

คลินิกทันตกรรม BIDC

เอ็มควอเทียร์

02-003-6322

กลับไปด้านบน