Category Archives: ถอนฟัน

เรื่องน่ารู้ ทำฟันด้วยการใช้ประกันสังคม (อัปเดต 2567)

หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ทำการส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน รวมถึงในกรณีที่คุณลาออกจากงานแล้ว ประกันสังคม ทำฟัน ยังให้สิทธิคุ้มครองค่าทำฟันฟรีต่อให้คุณอีก 6 เดือน[...]