ประกันทันตกรรม เงื่อนไขในการรับประกันชิ้นงานทางทันตกรรม


การรับประกัน ครอบฟัน สะพานฟัน เคลือบฟัน อินเลย์ ออนเลย์ ฟันปลอม

 • ชิ้นงานทางทันตกรรม ได้แก่ ครอบฟัน สะพานฟัน อินเลย์ ออนเลย์ ฟันปลอม จะมีอายุการประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับชิ้นงานนั้นๆ
 • เคลือบฟันหรือวีเนียร์ จะมีอายุการประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยได้รับชิ้นงานนั้นๆ
 • BIDC ไม่มีนโยบายให้ส่วนลด คืนเงิน หรือชำระคืนค่ารักษาในกรณีที่ชิ้นงานมีปัญหา แต่ชิ้นงานใดๆที่อยู่ภายใต้อายุประกันจะได้รับการแก้ไข ซ่อมแซม หรือทำใหม่โดยทันตแพทย์ที่ BIDC เท่านั้น เพื่อทดแทนงานที่มีปัญหา
 • ในการขอแก้ไขงานที่มีปัญหา ผู้ป่วยจะต้องทำการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคลินิกภายในระยะเวลารับประกันของชิ้นงานนั้นๆ
 • การแก้ไขงานภายใต้การประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงปัญหาที่เกิดจากการมีฟันผุ เหงือกอักเสบ เหงือกร่น หรือปัญหาที่เกิดจากฟันข้างเคียงที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาที่ชิ้นงานนั้นๆ หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและทำให้งานชิ้นนั้นเสียหายในภายหลัง
 • การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ต้องมีการรักษารากฟันที่คาดการณ์ไม่ได้ ภายหลังจากผู้ป่วยได้ทำการเตรียมฟันสำหรับทำครอบฟันหรือสะพานฟันไปแล้ว

ในส่วนของการรับประกัน ทางคลินิกจะให้การรับประกันต่อเมื่อ คนไข้ได้มาตรวจเช็คอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 6 เดือน ถึง 1 ปี หลังการรักษาเสร็จสิ้น เนื่องจากความสำเร็จในระยะยาวของการรักษา จะขึ้นอยู่กับการดูแลหลังการรักษา และการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอกับทันตแพทย์

การรับประกันทันตกรรมรากฟันเทียม

 • รากฟันเทียมมีการรับประกันทางทันตกรรม 5 ปี นับจากวันที่ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ส่วนครอบฟัน/สะพานฟัน/ฟันปลอมบนรากฟันเทียมมีการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ผู้ป่วยได้รับชิ้นงานนั้นๆ
 • BIDC ไม่มีนโยบายให้ส่วนลด คืนเงิน หรือชำระคืนค่ารักษาในกรณีที่รากฟันเทียมหลุด ถึงแม้ทางคลินิกจะมีอัตราการฝังรากฟันเทียมที่ประสบความสำเร็จสูง ก็อาจเป็นไปได้ที่การเชื่อมประสานกันของรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ
 • ในกรณีที่รากฟันเทียมหลุดภายหลังจากการฝังรากฟันเทียมครั้งแรก ทางคลินิกจะทำการฝังรากฟันเทียมให้ใหม่โดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านรากเทียมที่ BIDC เท่านั้น
 • ในกรณีที่มีรากฟันเทียมหลุดเป็นครั้งที่สอง การฝังรากฟันเทียมใหม่ภายหลังจากนั้นจะมีค่าใช้จ่าย
 • ในการขอแก้ไขงานที่มีปัญหา ผู้ป่วยจะต้องทำการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อคลินิกภายในภายในระยะเวลารับประกันของชิ้นงานนั้นๆ
 • ในกรณีที่มีการปรับแต่ง แก้ไขรากฟันเทียมโดยแพทย์หรือคลินิกอื่นหลังการรักษา BIDC จะถือว่าอายุประกันของรากเทียมซี่นั้นสิ้นสุดโดยทันที

การรับประกันการรักษาจะครอบคลุมเฉพาะค่าทันตแพทย์และค่าวัสดุ แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก หรือค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขชิ้นงานโดยคลินิกอื่นหลังการรักษาหรือกรณีที่ชิ้นงานมีความเสียหายอันเนื่องมาจากการรักษาโดยแพทย์จากคลินิกอื่น BIDC จะไม่รับผิดชอบในงานทันตกรรมในกรณีที่เป็นการรักษาที่เริ่มหรือการรักษาต่อเนื่องโดยแพทย์จากคลินิกอื่น

ผู้ป่วยสามารถแจ้งเรียกร้องสิทธิ์การประกันของชิ้นงานได้ทางอีเมล์ โดยการส่งอีเมล์ของท่านมาที่

contact@bangkokdentalcenter.com หรือ โทรติดต่อเราได้ที่ 02 692 4433

ทำฟันที่ไหนดี