ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้เข้าอบรมการใช้งานเครื่อง iTero Scanner

iTero Scanner

คณะทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ได้เข้าอบรมการใช้งานเครื่อง iTero Element จากทาง invisalign Thailand เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ซึ่งเครื่อง iTero Scanner เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถแสกนภายในช่องปากระบบดิจิตอล หรือ ระบบ 3D ทำให้เห็นผลได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ปาก จะช่วยให้การรักษาสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศการอบรมจากทาง invisalign Thailand