โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์

โครงการรากฟันเทียมฟรี

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดทำ “โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรี สำหรับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์” เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องใส่ฟันปลอมในชีวิตประจำวันไม่ให้หลุดหลวมขณะใส่ ซึ่งข้อดีของผู้ที่ใส่รากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม จะสามารถเลือกรับประทานอาหารได้มากขึ้น และให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากว่าการใส่ฟันปลอมแบบธรรมดา

โครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เป็นการทำการรักษาฟรี เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์ ได้มีสุขภาพช่องปากที่ดี มีการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดความกังวลในการสนทนากับผู้อื่นอีกด้วย

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม โดยอยู่ในเกณฑ์เข้ารับบริการตามเงื่อนไข* ทางบริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2563

1. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับบริการ

1.1) สามารถมารับการรักษาและติดตามผลได้ตามเวลาที่กำหนด

1.2) มีสุขภาพกายแข็งแรงดี สามารถผ่าตัดได้ และไม่พบกรณีต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • ผู้ป่วยโรคจิต
 • มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด (Bleeding disorder) ที่ควบคุมไม่ได้
 • เป็นโรคทางระรบบที่ควบคุมได้ไม่ดี ตั้งแต่ ASA III ขึ้นไป
 • สูบบุหรี่จัด หรือมีประวัติสูบบุหรี่จัดภายใน 5 ปี ที่ผ่านมา
 • ผู้ป่วยที่ใช้ยา bisphosphanate
 • ผู้ป่วยหลังได้รับฉายรังงสีรักษาบริเวณกระดูกขากรรไกรและลำคอ
 • ผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเทียมให้อยู่ในสภาพที่ดีได้
 • ผู้ป่วยที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใส่ฟัน เข้าใจขั้นตอนการรักษา การใช้งานรากฟันเทียมๆ
  ตลอดจนสามารถดูแล รักษาฟันเทียมและอุปกรณ์ต่างๆได้
 • ผู้ป่วยที่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายส่วนยางรอง (O-ring) และอื่นๆในอนาคตที่ต้องเปลี่ยน
 • ผู้ป่วยสามารถมารับการรักษาและติดตามผลได้ตามเวลาที่กำหนด

2. เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • เป็นผู้ยากไร้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน, ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ, พระภิกษุสงฆ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้ารับบริการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมดเขตลงทะเบียนโครงการทำรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมฟรีแล้ว